Távhőszolg. támogatása
főlap levelezés bemutatkozás linkek fotók játszótér közinformáció szociális tudnivalók híreink

98/2006. (IV. 25.) Korm. rendelet
a nyugdíjasok távhő-szolgáltatási támogatásáról szóló 212/2005.
(X. 5.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályos:  2006. 05. 03.
212/2005. (X. 5.) Korm. rendelet
a nyugdíjasok távhőszolgáltatási támogatásáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében meghatározott jogkörében a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Támogatásra jogosultak azok a nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, Magyar Államvasutak Rt. Nyugdíj Igazgatóság (a továbbiakban: nyugdíjfolyósító szervek) által folyósított nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek, ideértve a rokkantsági nyugdíjasokat és a rokkantsági járadékosokat, akiknél a következő feltételek együttesen fennállnak:
a) a távhőszolgáltatási díjat közvetlenül - mint díjfizetők - a távhőszolgáltatónak fizetik,
b) a díjfizetés alapjául szolgáló ingatlanban tulajdonjoggal, bérleti joggal, használati joggal vagy haszonélvezeti joggal rendelkeznek, és az ingatlanban életvitelszerűen tartózkodnak,
c) a háztartásban együtt élő személyek nyugellátásának, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásának és egyéb, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének a)
pontjában meghatározott jövedelmének együttes, egy főre jutó összege a kérelem benyújtását megelőző hónapban nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát egyszemélyes háztartás esetén, a legkisebb összegének kétszeresét két- és többszemélyes háztartás esetén.
(2) A jogosultakat megillető - a szociális rászorultság alapján megállapított, vissza nem térítendő segélyként folyósított - támogatás összege a 2005. október 1-jétől 2006. március 31-ig terjedő időszakban 2000 forint/hónap, a 2006. április 1-jétől 2006. szeptember 30-ig terjedő időszakban 1000 forint/hónap.
2. § (1) A támogatás folyósítása a lakóhely szerint illetékes települési (a fővárosban a fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjénél benyújtandó kérelemre történik.(2) 1 A 2005. október 1-jétől 2006. szeptember 30-áig terjedő teljes időszakra vonatkozó kérelem benyújtásának határideje 2005. november 15. Ezt követően benyújtott kérelem esetén a benyújtást követő hónap 1. napjától jár a támogatás.
(3) A benyújtott kérelmek alapján a települési (a fővárosban a fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője megállapítja a jogosultságot. A távhőszolgáltatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.
(4) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a támogatást igénylő nevét, születési helyét és születési idejét, nyugdíjfolyósítási törzsszámát, TAJ azonosító számát, lakóhelyét;
b) az ingatlan használatának jogcímét;
c) a távhőszolgáltatási számlát kibocsátó megnevezését, címét;
d) a kérelem benyújtásának helyét és időpontját;
e) a támogatást igénylő nyilatkozatát arról, hogy
ea) a távhőszolgáltatási díj fizetésének kötelezettsége őt terheli,
eb) egyedülálló esetén a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát,
ec) nem egyedülálló esetében a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,
ed) a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,
ee) az elbíráláshoz szükséges adatkezeléshez hozzájárul.
(5) A kérelemhez mellékelni kell az előző havi távhőszolgáltatási számla és az 1. § (1) bekezdés szerinti nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások összegszerűségét igazoló bizonylat (postai kézbesítés esetén a nyugdíjszelvény, banki utalásnál a banki bizonylat) másolatát.
3. § (1) 2 A jegyző első alkalommal 2005. november 30-áig, a 2005. november 15-ét követő kérelmek alapján hozott megállapításokról a kérelem benyújtását követő hónap 15. napjáig csoportos listán - lehetőleg elektronikus adathordozón - tájékoztatja a nyugdíjfolyósító szerveket.
(2) A csoportos listán fel kell tüntetni a jogosult nevét, születési idejét, nyugdíjfolyósítási törzsszámát, TAJ azonosító számát és a jogosultság kezdő időpontját.
(3) A jogosultak a támogatást első alkalommal 2005. december hó folyamán - 2005. október 1. napjáig visszamenőleg - kapják meg. Ezt követően a nyugdíjfolyósító szervek a támogatási összegeket a jogosultak részére a havi nyugdíj folyósításával egyidejűleg, a fűtési támogatás összegének külön feltüntetésével folyósítják.
(4) Amennyiben az 1. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek a támogatási időszak tartama alatt következnek be, akkor a támogatás az azt követő hónap első napjától jár.
(5) Amennyiben az 1. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek a támogatási időszak tartama alatt szűnnek meg, akkor a támogatás a feltétel megszűnése hónapjának utolsó napjáig jár.
(6) A nyugdíjfolyósító szervek által folyósított támogatás összegét, valamint a támogatás folyósításának költségeit a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap részére megtéríti. A támogatás folyósításának, valamint a költségek elszámolásának rendjét az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság megállapodásban rögzíti.
(7) A jogosultsági feltételekben történő változást a jogosult - a változás bekövetkezését követő 15 napon belül - köteles a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél bejelenteni.
4. § E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
 

Lábjegyzetek:
1 A 212/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 2. § 2. bekezdése a 236/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 1. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2005. 10. 26.
2 A 212/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 3. § 1. bekezdése a 236/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 2. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2005. 10. 26.
A lap tetejére

© 2005, lineadigitall
websas.hu