A Szociális Munka Napja
főlap levelezés bemutatkozás linkek fotók játszótér közinformáció szociális tudnivalók híreink

A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA

meghonosításának hiteles története

Bizonyára megértenek. A történet szereplője vagyok. Ha magamról kell írni mindig valami furcsa érzés motoszkál bennem. Akik ismernek, azok tudják:

távol áll tőlem az öntömjénezés. Most azonban mégis meg kell szólalnom, még ha érintett vagyok is. Az elmúlt hónapokban Ugyanis sokféle módon beszéltek a Napról, amelynek valóban kezdeményezője voltam. Az ötlet gazdája és egyben az elterjesztés gazdája is. Ebben nagy segítségemre volt a Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete, Nógrád Megye Közgyűlésének vezetése, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete és sok-sok kollégám szerte az országban.

A „honnan is indult az egész” kérdésre úgy érzem pontos, hiteles választ kell adnom. Hál’ Istennek megőrződtek a dokumentumok, indítványok, levelek, újságcikkek, interjúk.

A Szociális Munka Napja ötletének és elindításának pontos története. Innen alulról. Egy olyan megyéből, ahol még mindig nehezebb élni az átlagnál.

A történetben végül is az a lényeg, hogy egyre több helyen az országban szentelnek egy napot a segítő hivatást végzők munkájának méltó elismerésére. Nem Ünnep ez, hanem főhajtás a „szeretetorvoslás” elhivatott robotosai előtt.

Hogyan is kezdődött?

1997. augusztus végén tudomást szereztem arról, hogy az IFWS, a Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete nagyszabású, az Európai Unió által finanszírozott kutatási programban összegezte tapasztalatait a társadalmi kirekesztettség kezelésével kapcsolatban. Később hozzájutottam egy írásos elemzéshez is.

Az európai projekt keretében Nyugat-Európában, de Közép-Európában is számtalan szeminárium szerveződött (november 1 2-ére), ahol a szociális munkások azon tapasztalataikat vitatták meg, melyeket a marginalizálódott csoportokkal, egyénekkel való foglalkozás során szereztek.

Mivel a program kutatási eredményeket is felhasznált, ezért felhívással fordult a nemzeti kormányokhoz, hogy közösségekkel, civil szervezetekkel, döntéshozókkal, szociális szakemberekkel tanácskozva dolgozzák ki olyan projekt terveit, melyek előbbre viszik a társadalmi beilleszkedést segítő folyamatokat.

Az európai dimenzió hangsúlyozása mellett az IFWS arra hívta fel a figyelmet, hogy Európában a társadalmi stabilitást és a társadalmi integráció érvényesülését jelentős mértékben fenyegetik azok a nagyszámú embertömegek, akik a társadalom normális működéséből való kirekesztődés felé sodródnak, kilátástalan élethelyzetük által mintegy „kiilleszkednek” a társadalomból.

A „kirekesztés” és a „kiilleszkedés” fenyegető jelenségeit elsősorban az inaktivitás, a tevékenység hiánya, a részvétel hiánya terminusokkal határozták meg. A tapasztalatok összegzői utaltak arra is, hogy ezek a jelenségek gyakran a koordinálatlan és konfliktusokkal terhelt szociálpolitika nem szándékolt „eredményei”.

Szeptember elején megtudtam, hogy az IFWS egy alkalomra, 1997. november 12-érc meghirdeti a „Szociális Akció Nemzetközi napját”, amelynek keretében a Szociális Szakmai Szövetség az akkor még Népjóléti Képzési Központtal közösen konferenciát szervez Budapesten, „A marginalizáció és a kirekesztés személyes és társadalmi tényezői” címmel. Emlékszem, Czike Klárával a Szociális Szakmai Szövetség akkori titkárával, vagy egyszemélyes „apparátusával” együtt voltunk felelősek a szervezésért. A konferencia sikeres volt.

Neves külföldi és hazai szaktekintélyek elemezték a problémát, felhasználva a már említett európai projekt tapasztalatait.

Az ország különböző részeiből és a fővárosból több százan vettek részt a rendezvényen.

Már az információk birtoklása (kutatási anyag) és az előkészítés kapcsán „megindult” az agyam. Ha már nem lesz több ilyen nemzetközi akciónap, ahol a szakma „megmutathatja magát”, akkor kellene egy évente szervezett szakmai nap, ami csak a miénk. A dátum adta magát, hiszen november tizenkettő, a nemzetközi akció napj ának emlékére, hagyományozására időtálló dátumnak ígérkezett.

Régóta dédelgetett tervem hirtelen „testközelbe” került. Eldöntöttem magamban, hogy elindítom a kezdeményezést: november 12-e legyen a Szociális Munka Napja, „mutassa meg magát” végre a szociális szakma, a gyermekvédelem, a segítő hivatást végzők, az önkéntesek, a szociális képzésben dolgozó kollégák.

Azt gondoltam, hogy ez a nap egyfajta nyilvános kommunikáció a társadalommal erről az igen nehéz „terepről”. Arra is gondoltam, hogy esetleg minden évben más-más társadalmi- szociális probléma felvetése kerülhetne a nyilvános viták, elemzések élére. Éppen ezért nem ünneplésre gondoltam, hanem elsősorban igazi párbeszédre: egyrészt a szakmán belül, másrészt a nyilvánosságon keresztül a döntéshozókkal, illetve a társadalom szociálisan érzékenyebb részével és persze a civil szférával, az egyesületekkel, az egyházakkal.

Végül az ötletet mint megyei képviselő, a Nógrád Megyei Közgyűlés Szociális Bizottságának elnöke, de inkább mint szociálpolitikus terjesztettem a Nógrád megyei közgyűlés elé, 1997. szeptember 25-én.

A jelenlévő képviselők 68,5 %-a támogatott. Határozat született arról, hogy Nógrád megyében minden év november 12-e legyen a Szociális Munka Napja. Javaslatom alapján a közgyűlés megalapította a „Salkaházi Sára Díjat”, amelyet ezen a napon adnak át a szociális ágazatban kimagasló munkát végző egyéneknek, kollektíváknak. Három darab kitüntetésről van szó, amellyel emléklap, művészi kivitelezésű plakett és ötvenezer forint jár.

A következő lépés azt volt, hogy az 1999. április 29-i Közgyűlésen javasoltam a kezdeményezés országossá tételét. Döntés született arról, hogy Nógrád Megye Közgyűlése és az akkori nevén Népjóléti Képzési Központ (ma Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet képzési Központja) együttesen felhívással fordul a fővárosi és megyei Közgyűlések felé, hogy „november 12-én a Szociális Munka Napján rendezvényeken méltassák a szociális szakemberek áldozatos munkáját, alapítsanak az alkalomhoz illő kitüntetéseket, elismeréseket. Kértük a megyéket, hogy szólítsák meg a települések önkormányzatait, az egyházakat és a civil szervezeteket is.

A kezdeményezés, az eredeti ötlet még azzal adós, amit az elején írtam:

nyilvános kommunikáció a társadalommal erről az igen nehéz „terepről”, igazi párbeszéd ezen a napon (vagy környékén) szakmán belül, vagy a döntéshozókkal, vagy a társadalom szociálisan érzékenyebb részével, vagy civilekkel.

Tudom, ez még várat magára. Most inkább Ünnep van, (és ez nem baj) köszöntések, elismerések és kellő méltóság is jelen van ezeken a rendezvényeken e szakma említése kapcsán.

Kilenc év telt el a kezdeményezés óta. Igaz, Nógrádban, 2006-ban ez már a tizedik alkalom, hiszen az 1997-es konferenciával egy időben, egy napon, Salgótarjánban megrendezésre került az első Szociális Munka Napja.

Így utólag azt mondom, hogy nem is indulhatott volna ez a kezdeményezés máshonnan, csak Nógrádból. A „szociális toplisták” sereghajtói voltunk (még vagyunk is!). akkor is, (ma is), velünk élt a szegénység, a még mindig magas munkanélküliség, az országon belüli peremhelyzeti létünk. Optimizmusunk kitörési pontokat remélt, remél.

Azt tapasztaltam, hogy szájról-szájra terjed e nap hagyományozódásának igénye. Újak és újak kérnek információkat arról, hogyan kezdődött, „ki rendelte el”(?), mi a nap lényege, miért van, stb.

A megyékben, a régiókban, a városokban, falvakban egyaránt nagy szerepe van a hagyományozásban az intézmény-fenntartóknak, de a szociális képzőhelyeknek, az önkormányzatoknak, az egyházaknak és nem utolsó sorban a szociális és gyermekvédelmi szakmai szervezeteknek, a civileknek, az önkénteseknek.

Nem vagyok híve a köldöknéző találkozóknak, sem a magunk ünneplésének. Ezért tartom meghatározó tényezőnek a nyilvánosságot, a médiát, hogy legalább ezen az „egy” napon fordítsa felénk a társadalom lelkiismeretét, hiszen ez fokozhatja (megtermékenyítheti!) a társadalmi szolidaritást, lehetőséget kínálhat a polgárok részvételére a segítő hivatások támogatásában. S ha ez a hétköznapokban is elő - előfordul, akkor már megérte „ötletelni”.

ÖSSZEFOGLALVA A TÖRTÉNTEKET:

1. 1997. szeptember 25-én, a Nógrád Megyei Közgyűlés soros ülésén Demus Iván tanácsnok, a Szociális Bizottság elnöke javaslatot tett a Szociális Munka Napj ának megünneplésére, illetve a szociális és gyermekvédelmi ellátás területén dolgozó szakemberek munkájának méltó elismerése céljából egy Új kitüntetés megalapítására. (A díj elnevezése: Salkaházi Sára Díj)

- A jegyzőkönyv tanúsága szerint a jelenlévő 38 közgyűlési tag közül 26-an igennel szavaztak, 7 fő ellenezte és 4-en tartózkodtak.

2. A Szociális Munka Napja azért lett november 12-e, mert a Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete 1997. november 12-ére (egy alkalomra) meghirdette a Szociális Akció Nemzetközi Napját, amelynek fő témája a kirekesztés elleni harc volt. A nemzetközi akciónap emlékére, illetve az akciónap tartalma miatt született az a javaslat, hogy ezentúl Magyarországon (legelőször Nógrádban) minden évben november 12-e legyen a Szociális Munka Napja.

3. Ezt követően megindult a szervező munka, amely azt célozta, hogy a kezdeményezés váljon Országos mozgalommá, váljon elfogadottá a nap. 1997. november 12-ét követően egyre több megyében, városban, intézményben szerveztek ünnepséget.

A megyék, városok díjakat alapítottak a legjobbak elismerésére. 1998. november 5-én keltezett levelében Becsó Zsolt, a megyei közgyűlés elnöke kérte az akkor hivatalban lévő illetékes minisztert Harrach Pétert, hogy vállaljon védnökséget a kezdeményezés felett.

1999. április 29-i ülésén Nógrád Megye Közgyűlése — ugyancsak Demus Iván javaslatára — felhívással fordult a megyék és a főváros közgyűlései, valamint a települések önkormányzataihoz november 12-e megünneplésére.

Rohamos tempóban terjedt a kezdeményezés.

4. A Szociális Munka Napjának legitimációja 2000. augusztus 30-án következett be, amikor is az országos írott sajtóban megjelent a hír, hogy a „szociális területen dolgozók november 12-én, a szociális munka napján kapják meg az ígért egyszeri bérkiegészítést.

Az Országos sajtóban ekkor jelent meg a november 12-i dátum és a szociális munka napja megnevezése.

(Bár az igazsághoz tartozik, hogy a Népszabadság 1999. november 6-án kis hírben tudósított a Nógrád Megyei rendezvényről, sőt a kezdeményezésről, hogy legyen országosan is elismert ez a nap.)

5. 2000. novemberében Budapest főváros, (az Akácos udvar és a VIII. kerület közös szervezésében) megrendezte az első Szociális Munka Napját, amelyen az illetékes miniszter kitüntetéseket adott át.

6. A szociális és családügyi miniszter 10/2000. (X.18.) SZCSM. rendeletében, amely a miniszter által adományozható elismerésekről szól, a 2. . (1) bekezdés c.) pontjában olvasható a díjak adományozásának időpontjai között november 12-e, a Szociális Munka Napja.

7. A kezdeményezés tehát átlendült a holtponton, 2001-ben szinte valamennyi megyében szerveztek kisebb-nagyobb „ünnepséget” a Szociális Munka Napján.

8. Az első országos rendezvényre, amelyet Csehák Judit akkori miniszter támogatott 2002. november 12-én került sor a BM. Duna Palotában.. A rendezvény szervezését a Szociális Szakmai Szövetség a szakminisztériummal közösen végzi azóta is, minden évben.

Íme, egy alulról jött kezdeményezés története, amelyben sok-sok partner, közreműködő, lobbista és szakmabeli tett meg mindent, hogy legyen egy „ünnepnapja” ennek a cseppet sem könnyű szakmának, a segítő hivatást végző szakembereknek szerte az országban.

Balassagyarmat, 2006. október 25.

Demus Ivan

 

„Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja"

9. §

(1) Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja adományozható egyéneknek és közösségeknek, akik a megyében vagy a megye érdekében a szociális ellátás és igazgatás, valamint a gyermekvédelem területén kimagasló munkát végeztek, illetve kiemelkedő eredményeket értek el.

(2) Az átadás ideje minden évben a Szociális Munka Napja alkalmából november hónapban megrendezésre kerülő megyei szintű szakmai rendezvény, melyet a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja (Salgótarján) rendez.

(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb három adható.

(4) Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja emlékplakettje:

kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas plakett; egyik oldalán a szociális ellátást és igazgatást, gyermekvédelmet jelképező dombormű, másik oldalán középen a megye címere, körülötte felirat: "Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja".
Az emlékplakett alkotója: Pénzes Géza grafikusművész.

 

(5) A díj odaítélésérõl a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlésének Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben dönt.”

Eddigi jutalmazottak:

Szociális Munkáért Díjban részesült:

 

1997.

                       Andriasik Jánosné nevelő - Felsőpetény

 

Salkaházi Sára Díja”-ban részesültek:

 

1998.

   Ludányhalászi Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet I. osztály dolgozói kollektívája

A bátonyterenyei Ezüstfenyő Otthon volt szentkúti részlegének dolgozói kollektívája

dr. Ponyi Béla nyugalmazott igazgató.

 

1999.

                        Csillik Józsefné, a balassagyarmati Városi Idősek Otthona igazgatója

                        Szvorád Andrásné, a hivatal főtanácsosa

                        Füzesi István, a gyermekvédelmi központ igazgatója

 

2000.

                        Csányi Katalin védőnő

                        Ezüstfenyő Otthon Mizserfai részlege kollektívája

                        László Mária Eszter szegénygondozó nővér

 

2001.

                      Divéki Józsefné Bátonyterenye Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

                        Huszár Jánosné Ludányhalászi Ápoló Gondozó Otthon és Rehab. Int. főnővér

                        Serfőző Tamás a bátonyterenyei Ezüstfenyő Idősek Otthona igazgatója

 

2002.

Hajnal Józsefné, a szécsényi Városi Önkormányzat Idősek Ápoló Otthona

intézményvezetője

                        Huszkó Zsuzsanna a balassagyarmati Reménysugár Otthon igazgató helyettese

                        Kajdy Lászlóné a balassagyarmati Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

 

2003.

                        Rácz Andrásné vezető főtanácsos

                        Szentpéteri Ferencné szakápolónő

                        Reménysugár Otthon Fogyatékos Otthoni részlegének 200/3-as csoportja

 

2004.

Bacsa Istvánné Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai főmunkatársa

Verbói Tiborné Nógrádmegyeri Idősek Otthona igazgatója

Odlerné Tiszovszki Mária, Pásztó Város Területi Gondozó Központjának igazgatója

 

2005.

                        Lőrik Józsefné Felsőpetény

                        Bőhm Sándor

                        Lakiné Kovács Enikő

2006.

                        Demus Iván

Horváth Ferencné

ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet

III. számú gondozási egységének

2007.

                        Dr. Fehér Edit

                              Ferences Szegénygondozó Nővérek

 

A szociális szeretet megtestesítője

Salkaházi Sára,

Boldoggá avatása

Szeptember 17-én a Szent István Bazilikában hirdette ki Erdő Péter bíboros a Salkaházi Sára boldoggá avatásáról szóló pápai határozatot. A boldoggá avatást előkészítő vizsgálat igen gyorsan zajlott, hiszen csupán 1996-ban kezdődött a folyamat. Ez egyfajta objektív vizsgálódás, amely azért szükséges, mert az egyház gondosan oda kíván figyelni arra, hogy kik lesznek azok, akikhez később támogatásukat kérve fohászkodni lehet. Maga a boldoggá avatás a szentté avatás egyik fázisa a helyi egyház területén. Ennek előkészületeként alaposan áttanulmányozzák az illető írásait, ha voltak ilyenek, megvizsgálják az életét, hogy valóban a hit és az erkölcs szempontjait képviselte-e.

A második fázis a szentté avatás. Ennek előfeltétele, hogy ha az illető nem volt vértanú, akkor az egyház Isten felől egyfajta visszajelzést kér. Egy imameghallgatás, egy csoda, egy gyógyulás igazolja, hogy az illető valóban szent vagy boldog, biztosan üdvözült, hozzá fohászkodhatunk. Annak is különleges jelentősége van, hogy 1083, vagyis Szent László király óta Magyarországon először hirdettek ki a boldoggá avatást. A hívők már elszoktak attól, hogy egy ilyen fényes ünnepnek örülhetnek a helyi egyház szintjén. Most már az eljárás lefolytatása után helyi szinten történhet meg egy-egy boldog kihirdetése, ez nagymértékben erőt és lendületet adhat a helyi egyháznak. A mostani ünnepen Sára testvér képviselte a felföldi, szlovák katolikusokat is, ezért onnan is nagyon nagy számban jöttek hívek, zarándokok, akiket Erdő Péter bíboros szlovák nyelven köszöntött, kiterjesztve a magyarság határait, átölelve a Kárpát-medencét, ünnepelhettük ezt a felemelő szertartást.

Salkaházi Sára vértanúságával 45 éves életút teljesedett be, amely 1899-ben Kassán kezdődött. Május 11-én született, amely az elkövetkezőkben az ő liturgikus napja lesz, ekkor ünnepeljük majd - először 2007. május 11-én. Szüleitől kapott vallásos nevelése révén és önálló személyiségének köszönhetően olyan sokoldalúan tevékeny életet élt, ami ma egyetlen emberéletben elképzelhetetlennek tűnik. Tanítónőként, könyvkötőként dolgozott, mellette irodalmi lapot szerkesztett Kassán. 1929-ben, harmincévesen, érett és felnőtt fejjel lép be a Szociális Testvérek Társaságába, amiről érdemes megjegyezni, hogy ezt 1923-ban az a Slachta Margit alapította, aki az első női képviselő volt a Magyar Országgyűlésben 1920-tól. A Szociális Misszió Társulatból vált ki és lett egészen önálló közösséggé a Társaság, amit 1948-ban Mindszenty József bíboros fogad el és adja meg a végső jóváhagyást. Sára testvér már elköteleződése előtt is nagy érzékenységet mutatott a szegények és kisemmizettek iránt egy olyan társadalomban, ahol a munka világában jelenlévőket elnyomták. Majd a Társaságnak éppen ez lesz az egyik karizmája: az élet minden területén, legyen szociális, karitatív, egészségügyi, avagy a gyermek-, nő és családvédelmi területhez tartozó, különös figyelmet fordítanak. A Szentlélek különleges munkája felkészítette őt arra már az első harminc évében, hogy majd egy életfogadalommal szánja magát erre a munkára, amely 1944. december 27-én a vére ontásában, élete odaadásában is megpecsételődött.

A Keresztényszocialista Párt munkatársa is volt egyúttal, aminek az üzenete számunkra, hogy a keresztény ember a mai világban él, és nem lehet mentes azoktól a hatásoktól, amik minden embert érnek. Természetesen vannak olyan hivatások, a szerzeteseké, akik elvonultan élnek, mégis az egész világért és az egész egyházért ajánlják oda imádságukat, életáldozatukat. Azonban a XX. század közepén rengeteg szerzetesi közösség megérezte, hogy egy új kategóriát bevezetve, a város közepén valósíthatják meg azt az evangéliumi életet, amely korábban, radikális módon, a monostorban, kolostorban élő szerzeteseknek volt fenntartva. Nagyon fontos az, hogy Európában már több mint száz éve megkezdődött a szociális érzékenység - gondoljunk a francia szociális hetekre. Éppen ez az irányzat, amire Sára testvér is odafigyelt: a munka megbecsülése, a másokért való szolgálat, és a katolikus szervezetek kibontakozása.

Sára testvér is egyesületeket alapított, és ezeken keresztül próbálta hatni a társadalomra. Ez azt üzeni számunkra, hogy a keresztény ember nem független szereplője a világnak és a társadalomnak, hanem képes közvetíteni az evangéliumnak a másik emberre való hatását azáltal, hogy összefog másokkal, társaságokat, egyesületeket alapít. A jó előmozdításában próbálja az ember javát szolgálni, ezen túlmenően egyfajta oktatásban, tanításban is részesíteni a saját életvezetési kérdéseiben. Megmutatva mindezt azáltal, hogy az élet más területein is szerepet vállaltak, ahogy tette ezt az alapító Slachta Margit, aki a magyar Parlamentben - habár csupán három évig lehetett képviselő – nagyon határozottan megmutatta véleményét: amikor az egyházi iskolákat államosították, nem szavazta meg ezt a rendelkezést. Sőt, mikor a parlamenti képviselők az eljárás igazolására, a szavazás végén, felálltak és elénekelték a Himnuszt, Margit ülve maradt, kimutatva, hogy a fennálló rendszerrel és döntésével nem tud azonosulni.

Ezért is jutott osztályrészéül az üldöztetés, menekülés. Kijutott Amerikába - talán szintén az isteni gondviselés közbenjárására -, ahol folytatta tevékenységét, amelynek köszönhetően az Egyesült Államokban, Mexikóban, Kubában is megtalálható az általa alapított társaság.

Salkaházi Sára a rendbe való bevonulása előtt újságírói tevékenységet is folytatott. Nagyon modern személyiséggé teszi őt ez a tevékenysége, egészen hozzánk közel állóvá, akár a mai korban is élhetne mellettünk. A XX. század elején természetes volt az a szerep, hogy a kereszténynek a világban feladata van, azt alakíthatja, formálhatja.

Sajnálatos módon a két világháború ezt visszavetette, gátat szabott neki.

Vértanúságával nem egy politikai tettet hajtott végre, sokkal inkább az evangéliumi üzenetet váltotta be, amely megtestesül a társadalomban a közéletért való fáradozás során, és a másik emberért való életben. Ilyen értelemben az ő elkötelezett élete, amely a hétköznapokban felismeri a feladatát, percnyi pontossággal tud dönteni arról, hogy itt és most hogyan lehet keresztényként élni. Ez mindenképpen megnyerő és vonzó lehet a fiatalok körében is, hiszen ma oly sokan keresik a helyüket az életben. Sára testvér arra is megtanít minket, hogy ne engedjük kifolyni az időt a kezünkből, legyünk észnél, életének első 30 éve, a keresés, kutatás ideje, nem hiábavaló időszak, hiszen állandó lendületben, mozgásban van az élete, amely a Szentlélek sugallatából táplálkozik. A Társaság intenciója is a Szentlélek terjesztése.

(forrás: MKR, KKA)

http://www.kkaa.hu - Keresztény Közéleti Akadémia Powered by Mambo Open Source Generated: 30 October, 2006, 14:43

Prokai Judit

© 2006, lineadigitall
websas.hu